ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೋಷಯುಕ್ತ

  1. ________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ