ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಹಾಕು

  1. ಅಗಲಿಸು,ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಹಾಕು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ