ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಮಾತುರನಾಗು

  1. ಕಾಮತಪ್ತನಾಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ