ಕಾಮತಪ್ತನಾಗಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಮತಪ್ತನಾಗಿರು

  1. ಕಾಮಾತುರನಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ