ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡು

  1. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ