ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು

  1. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ