ಕವಲ್ನಾಲಗೆ

  1. ಎರಡು ನಾಲಗೆ
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ