ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕವಲ್ನಾಲಗೆ

  1. ಎರಡು ನಾಲಗೆ
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ