ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎರಡು ನಾಲಗೆ

  1. ಕವಲ್ನಾಲಗೆ
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ