ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ