ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ