ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನ

  1. ಕೊಚ್ಚು,ಕತ್ತರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ