ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವುದು

  1. ಸಾಲದಿರುವುದು,ಕೊರತೆ,ನ್ಯೂನತೆ,ಲೋಪ,ಅಭಾವ,ಕುಂದು,ಉರುಕು (ಉರುಕುಗೊಳ್ಳು),ತೇರಮೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ