ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿದು ಹಾಕು

  1. (ಸಂಬಂಧವನ್ನು)ತೊರೆ,ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡು,ತ್ಯಜಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ