ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆಹಾಯ್

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ