ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುಮಾಡು

  1. ಬೆಸಸು,ಸೆಲವಿಕ್ಕು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ