ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ