ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದುದು

  1. ಮಾಟ,ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: