ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳಪದರ ಹಾಕು

  1. ಜೋಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ