ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊ

  1. ಅಂಗೀಕರಿಸು, ತಗೊ, ತೆಗೆದುಕೊ, ಸ್ವೀಕರಿಸು
  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ