ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಕೊ

  1. ಹಿಡಿಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: