ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆನೀಡು

  1. ಅಂಗೀಕರಿಸು,ಒಪ್ಪು,ಸಮ್ಮತಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ