ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಡದ-ಬಲ

  1. ಒತ್ತಡದ-ಪ್ರಮಾಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ