ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಣಗಿಕ್ಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ