ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಣಗಿಕ್ಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ