ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನು

  1. ಸೋದರ,ಒಡಹುಟ್ಟುಗ
  2. ಸಹಜಾತ
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ