ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ

  1. ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ