ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿಕೆ

  1. ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ