ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ

  1. ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ