ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ

  1. ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ