ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವ

  1. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ