ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏಳಿಗೆಯಾಗು

  1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ