ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ವಿಸ್ತರಿಸು,ಚಾಚು
  ____________________
  ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ನೂಲಿನ ಎಳೆ, ಕಂಬಿಯ ಎಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ನೂಲಿನ ಎಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ಎಳೆಗೂಸು; ಎಳೆನಗೆ; ಎಳೆನೇಸರು; ಎಳೆತನ
  ಎಳ್, ಎಳ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ನೂಲ ಎಳೆ; ಕಾಯೆಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ಎಳೆದಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ಮಾಡಿನ ಎಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾಗಿವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆ

 1. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಎಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಳೆ&oldid=532085" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ