ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣ್ಣೆ ಒತ್ತು

  1. ಎಣ್ಣೆಹಚ್ಚು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ