ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣ್ಣೆಹಚ್ಚು

  1. ಎಣ್ಣೆ ಒತ್ತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ