ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು

  1. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ