ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ