ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಸಿ ಹೋಗು

  1. ಇಟ್ಟು ಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ