ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟು ಹೋಗು

  1. ಉಳಿಸಿ ಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ