ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿದದ್ದು

  1. ಉಳಿಕೆ,ಶಿಲ್ಕು,ಶೇಷ,ಬಾಕಿ
    __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ