ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪಾಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ