ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ

  1. ಹಾಜರಿರುವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ