ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಗ

  1. (ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ)ನೌಕರವರ್ಗ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ