ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  1. (ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ)ಜನರ ತಂಡ,ಗುಂಪು,ಸಮೂಹ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ