ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ಕರ್ಷಿಸು

  1. (ಭಾವನೆಯನ್ನು)ಹೆಚ್ಚಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ