ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು

  1. ಅತ್ಯಾಸೆ ಪಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ