ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು

  1. ಅತ್ಯಾಸೆ ಪಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ