ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯಾಸೆ ಪಡು

  1. ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ