ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡು

  1. ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡು,ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ