ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡು

  1. ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡು,ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ