ಉಗ್ರವಲ್ಲದುದು

  1. ಸಾಧು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ