ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈಂಚುವೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ