ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ

  1. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ,ಮತ್ತೂ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ