ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ

  1. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ,ಮತ್ತೂ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ