ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂಚೆವೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ