ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂಚೆವೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ