ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ